ALTE, s.r.o.
Home > Kurzy > Konštrukčná a chemická ochrana dreva

Konštrukčná a chemická ochrana dreva 

Cieľová skupina: stolári alebo živnostníci s inou remeselnou živnosťou

Úroveň obtiažnosti kurzu: podľa požiadavky

začiatočník - mierne pokročilý - pokročilý - profesionál

Minimálne vstupné vedomosti: podľa požadovaných výstupných vedomostí. Optimálne stredoškolské vzdelanie v drevárskom odbore. V prípade úrovne pokročilý sú potrebné vedomosti v oblasti:
- makroskopická stavba dreva,
- základy opracovania dreva a drevných materiálov,
- konštrukčné princípy a vlastnosti aglomerovaných a preglejovaných materiálov,
- beztlaková impregnácia dreva,
- základy tlakovej impregnácie dreva,
- voda v dreve (nasiakavoť, navlhavosť, napučiavanie, zosychanie, šúverenie, 

  BNV, ...),
- rastové a výrobné chyby dreva,
- škodcovia dreva.

Miesto konania: okres Medzilaborce, Stropkov, Humenné, Prešov (podľa požiadavky)

Termíny konania: podľa požiadavky

Čas konania: pracovné dni 16:00 - 18:00 alebo podľa požiadavky

Počet účastníkov: 1 až 8 (podľa požiadavky)

Rozsah kurzu: 8 až 80 hodín (podľa požadovaných výstupných vedomostí)

Vzdelávacie metódy: informačná, prípadové štúdie, analýza.

Odborný a pedagogický garant vzdelávania: áno

Výstupné vedomosti: Absolvent kurzu má definovať význam a vysvetliť princípy základných spôsobov konštrukčnej a chemickej ochrany dreva. Má byť schopný navrhnúť vhodný spôsob ochrany konkrétneho výrobku v daných podmienkach,
navrhnúť vhodné konštrukčné úpravy a vhodnú chemickú ochrannú látku, vymenovať potrebné pracovné a osobné ochranné pomôcky, navrhnúť pracovný postup. Má vymenovať základné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri skladovaní, manipulácii a práci s chemickými ochrannými látkami ako aj popísať postup prvej pomoci pri úrazoch spôsobených chemickými ochrannými látkami.

Anotácia kurzu: Konštrukčná a chemická ochrana dreva sú základom dlhodobej životnosti drevených konštrukcií v exteriéri ktorá pri zvolení vhodného spôsobu, prostriedkov, postupu a pravidelnej údržby môže presiahnuť stovky rokov. Dôkazom tohto tvrdenia sú historické predmety z dreva uložené prevažne v múzeách pričom najstaršie exponáty sú staré niekoľko tisíc rokov. Chemické ochranné látky používané v súčasnosti sú väčšinou zdraviu škodlivé a preto v
kurze venujeme veľký dôraz aj na zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri skladovaní, manipulácii a práci s chemickými ochrannými látkami.

 

Orientačná cena kurzu: 5,- € s DPH / hodina