ALTE, s.r.o.
Home > Počítačové služby > Rady a návody > Licencie softvéru

Licencie softvéru

 

Artistic License
Softvér je možné voľne používať, modifikovať a šíriť a to za podmienky, že ho budete šíriť bezplatne alebo zamedzíte možnosti zámeny medzi vlastnou a štandardnou verziou. Licencia umožňuje použitie softvéru aj v komerčných projektoch.

Cardware
Softér je možné neobmedzene používať v prípade, že autorovi zašlete pohľadnicu.

Demo
Softvér slúži iba k ukážke funkcií, nie však k jeho plnému nasadeniu. Používanie softvéru býva pri tejto licencii obmedzené aj časovo. Zvykom však je označovať funkčne obmedzenú verziu "Demo" a časovo obmedzenú verziu "Trial".

Donationware
Zaplatenie za softvér s touto licenciou je dobrovoľné. Pri nezaplatení nedude softvér žiadnym spôsobom časovo ani funkčne obmedzený.

EULA
Užínateľ softvéru s touto licenciou musí pred jeho stiahnutím alebo pred použitím súhlasiť s podmienkami používania, ktoré stanovil autor.

Freeware
Forma distribúcie softvéru, ktorá ponecháva autorovi autorské práva, ale sprístupňuje plne funkčný softvér bez nárokov na poplatky. Softvér s touto licenciou sa nesmie predávať, či šíriť za poplatky, nesmie byť upravovaný a autor môže obmedziť spôsob používania.

Freeware pre nekomerčné využitie
Softvér je možné využívať zadarmo, podobne sko "Freeware", ale len pre nekomerčné účely.

GNU GPL
GNU General Public License. Softvér šírený pod touto licenciou je možné voľne používať, modifikovať a šíriť s možnosťou bezplatného získania zdrojových kódov, pričom šírený musí byť bezplatne, prípadne za distribučné náklady. Tieto podmienky sa vzťahujú aj na softvér, ktorý je od neho odvodený. Na softvér šírený pod touto licenciou sa neposkytuje žiadna záruka.

MIT License
Licencia umožňuje so softvérom nakladať takmer ľubovoľne (používať, kopírovať, upravovať, zlučovať, publikovať, šíriť a predávať), pričom podmienkou je zahrnutie textu licencie do všetkých kópií a odvodenín softvéru.

MS EULA
End-User License Agreement for Microsoft Software. Licencia na základe zmluvy medzi užívateľom programu a Microsoft Corporation.

OEM
Softvér s touto licenciou je viazaný na hardvér tak, že umožňuje užívateľovi používať softvér iba na jednom počítači, na ktorý bol tento softvér nainštalovaný. So zánikom počítača zaniká i licencia. Licenciu nie je možné preniesť na iný počítač, t.j. softvér nie je možné používať na inom počítači.

Orphanware
Softvér šírený pod touto licenciou už nie je autorom podporovaný, alebo ponúkaný verejnosti, takže jeho vývoj je ukončený a v budúcnosti nedudú nové verzie. Funkčnosť ani podpora nie je zaručená.

Plná verzia
Kompletný softvér bez obmedzení.

Public Domain
Pri tejto licencii sa autor vzdáva kontroly nad softvérom. Tej ne možné voľne šíriť, používať, meniť, či zahrnúť do svojich aplikácií.

Shareware
Softvér s touto licenciou je šírený zdarma, ale autor požaduje zaplatenie poplatku ak užívateľ softvér bežne používa. Zaplatením sa stáva registrovaným užívateľom, môže dostávať aktualizácie, alebo mu môže byť poskytovaná technická podpora.