Kurzy

Ponúkame kurzy:
Povrchová úprava dreva
Konštrukčná a chemická ochrana dreva
Konštrukčné spoje dreva
Základy MS Word
Základy MS Excel
Základy MS PowerPoint

Povrchová úprava dreva

Cieľová skupina: stolári alebo živnostníci s inou remeselnou živnosťou

Úroveň obtiažnosti kurzu: podľa požiadavky

začiatočník - mierne pokročilý - pokročilý - profesionál

Minimálne vstupné vedomosti: podľa požadovaných výstupných vedomostí. Optimálne stredoškolské vzdelanie v drevárskom odbore. V prípade úrovne pokročilý a profesionál sú potrebné vedomosti v oblasti:

- makroskopická stavba dreva,

- základy mikroskopickej stavby dreva,

- základy opracovania dreva a drevných materiálov,

- konštrukčné princípy a vlastnosti aglomerovaných a preglejovaných materiálov,

- princípy zariadení na nanášanie náterových hmôt,

- beztlaková impregnácia dreva,

- voda v dreve (nasiakavosť, navlhavosť, napučiavanie, zosychanie, šúverenie,

bod nasýtenia vlákien, ...)

- rastové a výrobné chyby dreva,

- zložky náterových hmôt,

- BOZP pri práci s organickými rozpúšťadlami.

Miesto konania: okres Medzilaborce, Stropkov, Humenné, Prešov (podľa požiadavky)

Termíny konania: podľa požiadavky

Čas konania: pracovné dni 16:00 - 18:00 alebo podľa požiadavky

Počet účastníkov: 1 až 8 (podľa požiadavky)

Rozsah kurzu: 8 až 80 hodín (podľa požadovaných výstupných vedomostí)

Vzdelávacie metódy: informačná, prípadové štúdie, analýza.

Odborný a pedagogický garant vzdelávania: áno

Výstupné vedomosti: Absolvent kurzu má mať prehľad o rozdelení náterových hmôt podľa chemického zloženia a použitia, tiež o aktuálnom sortimente a výrobcoch. Má byť schopný navrhnúť náterovú hmotu a povedať odporúčaný technologický postup pri povrchovej úprave konkrétneho vrobku. Svoj návrh má byť schopný obhájiť na základe vlastností navrhovanej náterovej hmoty deklarovanej výrobcom a prípadových štúdií.

Anotácia kurzu: Povrchová úprava dreva je popri konštrukcii, kvalite materiálu a úrovni opracovania jedným s hlavných kritérií ovplyvňujúcich estetický vzhľad a životnosť výrobku. Výsledné vlastnosti povrchovej úpryvy nezávisia len od kvality náterovej hmoty ale aj od vhodnosti a dodržaní technologického postupu. Práve získanie prehľadu o náterových hmotách, ich výrobcoch, aplikácii a možnostiach použitia je obsahom kurzu.

Orientačná cena kurzu: 5,- € s DPH / hodina

Konštrukčná a chemická ochrana dreva

Cieľová skupina: stolári alebo živnostníci s inou remeselnou živnosťou

Úroveň obtiažnosti kurzu: podľa požiadavky

začiatočník - mierne pokročilý - pokročilý

Minimálne vstupné vedomosti: podľa požadovaných výstupných vedomostí. Optimálne stredoškolské vzdelanie v drevárskom odbore. V prípade úrovne pokročilý sú potrebné vedomosti v oblasti:
- makroskopická stavba dreva,
- základy opracovania dreva a drevných materiálov,
- konštrukčné princípy a vlastnosti aglomerovaných a preglejovaných materiálov,
- beztlaková impregnácia dreva,
- základy tlakovej impregnácie dreva,
- voda v dreve (nasiakavoť, navlhavosť, napučiavanie, zosychanie, šúverenie, BNV, ...),
- rastové a výrobné chyby dreva,
- škodcovia dreva.

Miesto konania: okres Medzilaborce, Stropkov, Humenné, Prešov (podľa požiadavky)

Termíny konania: podľa požiadavky

Čas konania: pracovné dni 16:00 - 18:00 alebo podľa požiadavky

Počet účastníkov: 1 až 8 (podľa požiadavky)

Rozsah kurzu: 8 až 80 hodín (podľa požadovaných výstupných vedomostí)

Vzdelávacie metódy: informačná, prípadové štúdie, analýza.

Odborný a pedagogický garant vzdelávania: áno

Výstupné vedomosti: Absolvent kurzu má definovať význam a vysvetliť princípy základných spôsobov konštrukčnej a chemickej ochrany dreva. Má byť schopný navrhnúť vhodný spôsob ochrany konkrétneho výrobku v daných podmienkach,
navrhnúť vhodné konštrukčné úpravy a vhodnú chemickú ochrannú látku, vymenovať potrebné pracovné a osobné ochranné pomôcky, navrhnúť pracovný postup. Má vymenovať základné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri skladovaní, manipulácii a práci s chemickými ochrannými látkami ako aj popísať postup prvej pomoci pri úrazoch spôsobených chemickými ochrannými látkami.

Anotácia kurzu: Konštrukčná a chemická ochrana dreva sú základom dlhodobej životnosti drevených konštrukcií v exteriéri ktorá pri zvolení vhodného spôsobu, prostriedkov, postupu a pravidelnej údržby môže presiahnuť stovky rokov. Dôkazom tohto tvrdenia sú historické predmety z dreva uložené prevažne v múzeách pričom najstaršie exponáty sú staré niekoľko tisíc rokov. Chemické ochranné látky používané v súčasnosti sú väčšinou zdraviu škodlivé a preto v
kurze venujeme veľký dôraz aj na zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri skladovaní, manipulácii a práci s chemickými ochrannými látkami.

Orientačná cena kurzu: 5,- € s DPH / hodina

Konštrukčné spoje dreva

Cieľová skupina: stolári alebo živnostníci s inou remeselnou živnosťou

Úroveň obtiažnosti kurzu: podľa požiadavky

začiatočník - mierne pokročilý - pokročilý

Minimálne vstupné vedomosti: podľa požadovaných výstupných vedomostí. Optimálne stredoškolské vzdelanie v drevárskom odbore. V prípade úrovne pokročilý sú potrebné vedomosti v oblasti:
- vlastnosti dreva a drevných materiálov,
- základy technického kreslenia,
- spojovacie prostriedky,
- základy opracovania dreva a drevných materiálov,
- rastové a výrobné chyby dreva.

Miesto konania: okres Medzilaborce, Stropkov, Humenné, Prešov (podľa požiadavky)

Termíny konania: podľa požiadavky

Čas konania: pracovné dni 16:00 - 18:00 alebo podľa požiadavky

Počet účastníkov: 1 až 8 (podľa požiadavky)

Rozsah kurzu: 8 až 80 hodín (podľa požadovaných výstupných vedomostí)

Vzdelávacie metódy: informačná, prípadové štúdie, analýza.

Odborný a pedagogický garant vzdelávania: áno

Výstupné vedomosti: Absolvent kurzu má definovať a rozdeliť konštrukčné spoje dreva. Má byť schopný navrhnúť vhodný konštrukčný spoj a svoj návrh obhájiť na základe charakteristík konštrukčného spoja. Má navrhnúť postup výroby spoja, vymenovať potrebné nástroje a náradie, navrhnúť vhodné spojovacie prostriedky.

Anotácia kurzu: Konštrukčné spoje sú základom takmer každého výrobku z dreva. Výber vhodného konštrukčného spoja znamená dlhodobú funkčnosť výrobku, estetický vzhľad ale aj primeranú cenu. Obsahom kurzu je prehľad kontrukčných spojov ktorých je viac ako sto, ich základná charakteristika, postup výroby a použitie.

Orientačná cena kurzu: 5,- € s DPH / hodina

Základy MS Word

Cieľová skupina: začiatočníci bez skúseností s prácou s MS Word

Úroveň obtiažnosti kurzu: začiatočník

Minimálne vstupné vedomosti: práca s počítačom - zapnúť, vypnúť, nájsť súbor, kopírovať súbor, premiestniť súbor, spustiť program, ukončiť program

Miesto konania: okres Medzilaborce, Stropkov, Humenné, Prešov (podľa požiadavky)

Termíny konania: podľa požiadavky

Čas konania: pracovné dni 16:00 - 18:00 alebo podľa požiadavky

Počet účastníkov: 1 (prípadne podľa požiadavky)

Rozsah kurzu: 8 až 40 hodín (podľa požadovaných výstupných vedomostí)

Vzdelávacie metódy: informačná, praktická.

Odborný a pedagogický garant vzdelávania: áno

Výstupné vedomosti: Absolvent kurzu má byť schopný v programe MS Word napísať text, použiť základné formátovanie písma, odstavca, strany a uložiť text do súboru.

Anotácia kurzu: Kurz je určený začiatočníkom, ktorí nemajú žiadne alebo len minimálne skúsenosti s programom MS Word. Kurz je zameraný na základy práce s textom a vloženými obrázkami. Výstupné vedomosti sú však dostačujúce na bežnú prácu s MS Word.

Orientačná cena kurzu: 5,- € s DPH / hodina

Základy MS Excel

Cieľová skupina: začiatočníci bez skúseností s prácou s MS Word

Úroveň obtiažnosti školenia: začiatočník

Minimálne vstupné vedomosti: práca s počítačom - zapnúť, vypnúť, nájsť súbor, kopírovať súbor, premiestniť súbor, spustiť program, ukončiť program

Miesto konania: okres Medzilaborce, Stropkov, Humenné, Prešov (podľa požiadavky)

Termíny konania: podľa požiadavky

Čas konania: pracovné dni 16:00 - 18:00 alebo podľa požiadavky

Počet účastníkov: 1 (prípadne podľa požiadavky)

Rozsah kurzu: 8 až 40 hodín (podľa požadovaných výstupných vedomostí)

Vzdelávacie metódy: informačná, praktická.

Odborný a pedagogický garant vzdelávania: áno

Výstupné vedomosti: Absolvent kurzu má byť schopný v programe MS Excel vytvoriť tabuľku s textom, hodnotami a vzorcami. Má byť schopný použiť základné formátovanie písma, bunky strany a uložiť tabuľku do súboru.

Anotácia kurzu: Kurz je určený začiatočníkom, ktorí nemajú žiadne alebo len minimálne skúsenosti s programom MS Excel. Kurz je zameraný na základy práce s tabuľkovým procesorom a vloženými obrázkami. Výstupné vedomosti sú však
dostačujúce na bežnú prácu s MS Excel.

Orientačná cena kurzu: 5,- € / hodina

Základy MS PowerPoint

Cieľová skupina: začiatočníci bez skúseností s prácou s MS PowerPoint

Úroveň obtiažnosti školenia: začiatočník

Minimálne vstupné vedomosti: práca s počítačom - zapnúť, vypnúť, nájsť súbor, kopírovať súbor, premiestniť súbor, spustiť program, ukončiť program

Miesto konania: okres Medzilaborce, Stropkov, Humenné, Prešov (podľa požiadavky)

Termíny konania: podľa požiadavky

Čas konania: pracovné dni 16:00 - 18:00 alebo podľa požiadavky

Počet účastníkov: 1 (prípadne podľa požiadavky)

Rozsah kurzu: 8 až 40 hodín (podľa požadovaných výstupných vedomostí)

Vzdelávacie metódy: informačná, praktická.

Odborný a pedagogický garant vzdelávania: áno

Výstupné vedomosti: Absolvent kurzu má byť schopný v programe MS PowerPoint vytvoriť prezentáciu s textom, obrázkami a tabuľkami. Má byť schopný použiť základné formátovanie písma a pozadia strany, nastaviť animáciu prechodu snímok, časovanie a uložiť prezentáciu do súboru.

Anotácia kurzu: Kurz je určený začiatočníkom, ktorí nemajú žiadne alebo len minimálne skúsenosti s programom MS PowerPoint. Kurz je zameraný na základy práce s prezentáciami. Výstupné vedomosti sú však dostačujúce na bežnú prácu s MS Powerpoint.

Orientačná cena kurzu: 5,- € / hodina